Detské ihriská kontroly

Goida 4

Kontroly detských ihrísk

Vykonávame pravidelné ročné kontroly detských ihrísk podľa normy EN 1176 a vystavíme Vám správu potrebnú k prevádzkovaniu Vášho detského ihriska. Sme držiteľmi certifikátov TÜV, oprávňujúcich nás na výkon týchto kontrol, a na základe ktorých je možné uviesť do prevádzky aj staršie ihrisko spĺňajúce podmienky prevádzky na základe EN 1176.

Pravidelné kontroly detských ihrísk zo strany prevádzkovateľa aj oprávnenej osoby na výkon kontroly predstavujú účinnú prevenciu k zabezpečeniu prevádzky bezpečného a plne funkčného detského ihriska.

Norma EN 1176-7 pozná tri druhy kontrol na detských ihriskách:

Bežnú kontrolu – ktorú zabezpečuje prevádzkovateľ ihriska a je zameraná na opotrebenie komponentov ihriska, čistotu ihriska a poruchy jednotlivých komponentov. O tejto kontrole si vedie záznamy prevádzkovateľ ihriska v knihe kontrol. Odporúčaná frekvencia kontrol je raz za kalendárny týždeň.

Prevádzková kontrola – vykonáva ju buď prevádzkovateľ alebo oprávnená osoba v intervale raz za  1 až 3 mesiace. O tejto kontrole sa vedie tiež záznam. Kontroluje sa opotrebenie a poškodenie komponentov ihriska, aby bola dodržaná bezpečnosť prevádzky a nedošlo k zraneniu osôb. Následne je potrebné vykonať servis a opravy poškodených častí ihriska.

Hlavná ročná kontrola stanovená zákonom – túto kontrolu môže vykonávať len oprávnená osoba nezávislá od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska na základe oprávnenia. Kontrolujú sa všetky poškodenia komponentov, opotrebenie súčastí ihriska a zmeny v súlade s normami a ich aplikácia na detskom ihrisku. Túto kontrolu Vám zabezpečíme za veľmi výhodných cenových podmienok aj spolu s potrebnou dokumentáciou a kópiou oprávnení našich pracovníkov, ktorí kontroly vykonávajú.